Propozycje tematów szkoleniowych

1. Zarządzanie zespołem – planowanie i organizacja pracy podwładnych
 Poznanie przez menedżerów stylów kierowania zespołem
 Poznanie metod budowania własnego autorytetu wśród podwładnych
 Zasady planowania i organizacji pracy, wykorzystując efektywnie czas pracy podwładnych
 Poznanie stopni delegowania i motywujących metod wydawania poleceń
 Poznanie sposobów kontroli stopnia wykonywanych zadań rzez podwładnych
 Poznanie zasad udzielania informacji zwrotnych i oceny pracowników
2. Realizacja zadań / obowiązków – wiem co i jak mam robić.
 Jasna ścieżka postępowania (wytyczne/procedury)
 Znajomość celu i zasadności wykonania zadania – identyfikacja z zadaniem
 Walka ze słabościami, strachem, przed tym co nowe i nieznane
 Poszukiwanie rozwiązań – postawa pro-aktywna
Organizacja czasu – planowanie pracy.
 Zrozumienie zadań / obowiązków, poprzez zdefiniowanie zakresu, identyfikację z zadaniem
oraz wykorzystanie dostępnych zasobów
 Gradacja ważności, ustalenie priorytetów, opracowanie strategii (planu) realizacji
 Świadoma realizacja poprzedzona analizą danych wejściowych, określeniem
zainteresowanych stron, wyznaczeniem etapów realizacji i mierników postępu,
z umiejętnością przekazywanie informacji zwrotnej i reakcją na anomalia (zakłócenia)
 Zaplanowany reset poprawa efektywności pracy: kawa i nie tylko, zastosowanie metod
poprawiających efektywność pracy.
3. Motywowanie zespołu
 Poznanie głównych czynników motywujących pracowników do efektywnej pracy
 Poznanie specyfiki działań motywacyjnych wśród pracowników
 Poznanie sposobów motywowania pracowników
 Nauczenie rozpoznawania czynników, które motywują danego pracownika
 Poznanie metod budowania zaangażowania wśród podwładnych
4. Trening rozwiązywania konfliktów
 Poznanie podchodzenia do konfliktów
 Diagnoza źródeł powstawania konfliktów w zespole
 Wspólne wypracowywanie rozwiązań pojawiających się konfliktów
 Diagnoza własnego stylu rozwiązywania konfliktów
 Poznanie konstruktywnych technik rozwiązywania konfliktów
5. PROBLEM SOLVING – Problem = Wyzwanie
 Zdefiniowanie (opis) problemu
 Metody poszukiwania przyczyny źródłowej
 Definiowanie aspektów przyczynowych
 Planowanie działań (action plan), określenie zadań, odpowiedzialności, terminów, sposobu
weryfikacji.
 Wnioski na przyszłość – odrobina lekcja (lesson learned)
 Przeniesienie rozwiązań na inne obszary
6. Zarządzanie poprzez coaching
 Poznanie stylów kierowania zespołem
 Wskazanie różnic pomiędzy tradycyjnym modelem kierowania, a zarządzaniem poprzez
coaching
 Znaczenie elastyczności w procesie zarządzania
 Wskazanie znaczenie i sposobów efektywnej komunikacji w zarządzaniu poprzez coaching
 Poznanie metod budowania własnego autorytetu wśród podwładnych
 Poznanie odpowiednich stylów komunikacji, w zależności od przyjmowanego stylu kierowania
 Poznanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach z pracownikami
7. Budowanie zespołu
Szkolenie będzie zawierało wiele elementów autodiagnozy, która pozwoli zrozumieć siebie
i swoje podejście do świata i innych. Uczestnicy będą wykonywali kwestionariusze ale
również otrzymają informację zwrotną na temat swojego zachowania podczas
wykonywanych zadań.
Świadomość różnic indywidualnych pozwoli na większą otwartość na innych. Budowanie
większej otwartości i zaufania do innych pozwoli na szczerość i chęć rozmawiania
o problemach.
8. Efektywna komunikacja w zespole
 Poznanie zasad prawidłowej komunikacji
 Określenie zakresu odpowiedzialności za przekazywane informacje
 Poznanie różnic indywidualnych w zakresie udzielania i przyjmowania informacji
 Poznanie czynników utrudniających komunikację i wywołujących konflikty
 Analiza indywidualnych zdolności w zakresie komunikacji
 Praca zespołowa daje lepsze efekty – nastawienie na wspólny sukces
 Każdy prezentuje określoną wartość
 Różnorodność ubogaca i daje potencjał
 Emocje na bok, skupienie się na celu
 Kompletny przekaz, fakty, dane – bezstronność
 Podsumowanie osiągnięć – konstruktywne i motywujące wyciągnięcie wniosków
9. Trening radzenia sobie ze stresem
Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli przeanalizować najczęstsze sytuacje, które
wywołują u nich stres w pracy i ich wpływ na efekty pracy. Uczestnicy poznają różne źródła
stresu oraz różne typy osobowości i ich wpływ na radzenie sobie ze stresem. Zdiagnozują
swoje mocne i słabe strony w zakresie radzenia sobie ze stresem.
Uczestnicy poznają poznawcze metody radzenia sobie ze stresem, dzięki którym
w większym stopniu będą koncentrować się na konstruktywnych sposobach radzenia sobie
ze stresem.
10. Lesson Learned – odrobiona lekcja
Analiza przypadków sukcesów i niepowodzeń w kierunku zastosowania zdobytego
doświadczenia do zastosowania w innych obszarach działalności, podobnych procesach,
miejscach, gdzie sprawdzone działania mogą mieć zastosowanie. Zarządzanie wiedzą i
przekazywanie jej zainteresowanym stronom.
11. Optymalizacja procesów zarządczych
 Wyznaczanie celów, umiejętność przydzielania zadań, określania odpowiedzialności
 Komunikacja w zespole i z podwładnymi
 Budowanie atmosfery i środowiska zaufania i wspólnego zaangażowania w wyznaczone cele
 Określenie zależności pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu i zdefiniowanymi
zadaniami
 Weryfikacja poszczególnych etapów i realizacji wykonywanych zadań, definiowanie punktów
kontrolnych „milestones”
 Podsumowanie i informacja zwrotna
12. Analiza ryzyka – szacowanie ryzyka
 Odnalezienie się w gąszczu zależności i skutkach podejmowanych decyzji – określenie
kontekstu zadania, przy wykorzystaniu istniejących metod
 Minimalizacja skutków podejmowanych działań – świadomość tego co może nadejść
z możliwie jak największym prawdopodobieństwem
 Zapobieganie poprzez analizę i podejmowanie działań, budowa planów awaryjnych
i prewencyjnych
 Okresowa weryfikacja w odniesieniu do zmieniających się okoliczności, kontekstu zadania
(organizacji)
 System zbierania informacji
13. Audyt strategiczny – planowanie strategiczne
 Poznanie elementów planowania.
 Zdefiniowanie odpowiedzialności kierownictwa i osób kluczowych w realizacji strategii.
 Transparentność podejmowanych działań, kierunków i celów.
 Okresowa weryfikacja założeń na postawie danych wejściowych (głoś zewnętrzny
i wewnętrzny) i prowadzonych analiz.
 Elementy analizy ryzyka jako narzędzia do zdefiniowania zagrożeń i ich wpływu na
organizację.
 Zarządzanie informacją.
14. Audyt systemu zarządzania
 Niezależny i obiektywny audyt z naciskiem na weryfikację skuteczności i efektywności
funkcjonowania istniejącego systemu zarządzania, wprowadzonych zasad i procedur.
 Skupienie się na eliminacji strat, wąskich gardeł i marnotrawstwa zarówno na poziomie
zarządzania jak i na poziomie operacyjnym.
 Wskazanie potencjałów do doskonalenia i pomoc w zdefiniowaniu działań.
 Rewizja zdefiniowanych wskaźników i rzetelności danych stanowiących bazę do ich
oszacowania.
15. „Koszty jakości”
Kompleksowe szkolenie z „Kosztów Jakości” w celu zrozumienia strat zauważalnych i tych
niewidocznych (Iceberg of quality costs), które mają wpływ na kondycję przedsiębiorstwa.
Podział na koszty wewnętrzne i zewnętrzne, z określeniem stopnia ich wpływu na poszczególnych
szczeblach organizacji.

Każde z powyższych szkoleń może zostać zmodyfikowane i dopasowane do Państwa
indywidualnych oczekiwań.
Jeśli są Państwo zdecydowani na któreś ze wyżej wymienionych szkoleń proszę o kontakt
telefoniczny lub mailowy w celu przygotowania szczegółowej oferty.